تجهیزکارگاه شهربازی جدید تهران

کارفرما: شرکت دی  |  زمان اجرا: آبان 91 – 60 روز  |  مساحت ساختمانها: 5 ساختمان با مجموع مساحت 800 متر مربع