تجهیز کارگاه الیگودرز

کارفرما:

———–

زمان اجرا:

———–

مساحت ساختمانها:

———–