تجهیز کارگاه تنگ 7 لرستان

کارفرما:

شرکت جهاد نصر اصفهان

زمان اجرا:

مرداد 1390 – 65 روز

متراژ پروژه:

11 ساختمان با مجموع مساحت 1200 متر مربع