تجهیز کارگاه دوگنبدان

کارفرما:

شرکت

زمان اجرا:

———–

مساحت ساختمانها:

———–