تجهیز کارگاه شوش

کارفرما:

شرکت رهگا

زمان اجرا:

———-

مساحت ساختمانها:

2 ساختمان با مجموع مساحت 316 متر مربع