تجهیز کارگاه لامرد

کارفرما:

شرکت پایاب کوثر

زمان اجرا:

شهریور 1389 – 40 روز

متراژ پروژه:

13 ساختمان با مجموع مساحت 1900 متر مربع