تجهیز‌کارگاه پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس

کارفرما:

مشارکت نفت فلات

زمان اجرا:

خرداد 1390 – 60 روز

مساحت ساختمانها:

مجموع مساحت 800 متر مربع