تجهیز کارگاه کانرود سازه

کارفرما:

شرکت کانرود سازه

زمان اجرا:

———

مساحت ساختمانها:

4 ساختمان با مجموع مساحت 1200 متر مربع