کارفرما:

شرکت خاک و سنگ

زمان اجرا:

———–

مساحت ساختمانها:

مجموع مساحت 236 متر مربع